Welkom op de website van AnQore. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We merken op dat deze algemene voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de site wordt aangeraden regelmatig de voorwaarden te lezen op eventuele wijzigingen.

Algemeen

AnQore BV, een vennootschap gevestigd aan de Mauritslaan 49, Urmond, Nederland, met handelsregisternummer 14052072, BTW-nummer NL005539262B01, heeft alle rechten op deze website. Op deze website kunnen we soms "AnQore", "bedrijf", "wij" of "ons" gebruiken om naar AnQore BV te verwijzen.

Geen garanties en disclaimer

AnQore zal redelijke inspanningen leveren om op en via deze website actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, hetzij in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of anderszins ("Informatie"); AnQore WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VALUTA, VOLLEDIGHEID EN/OF DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF) MAAR NIET BEPERKT DEZE WEBSITE EN/OF ENIG PRODUCT DAT OP DEZE WEBSITE WORDT BESCHREVEN OF GEPromoot, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP OCTROOI-, AUTEURSRECHT- OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Financiële informatie

Deze website kan financiële informatie bevatten. Deze financiële informatie is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. AnQore is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan voortdurende nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke financiële informatie. De publicatie van financiële Informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze website vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de toekomstige (financiële) prestaties en positie van AnQore. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen en projecties van AnQore en informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf. AnQore waarschuwt dat dergelijke verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen die moeilijk te voorspellen zijn en daarom moet worden begrepen dat vele factoren ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties en positie van het bedrijf wezenlijk verschillen van deze verklaringen. AnQore is niet verplicht de verklaringen in dit document bij te werken, tenzij wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid

AnQore is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, noch van uw vertrouwen op enige informatie die op of via deze website wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot virussen die kunnen infecteren uw computerapparatuur, software of gegevens, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of nalatigheid van AnQore. AnQore is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of vertraagd aanleveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen.

Producten en diensten

Alle op of via deze website verstrekte informatie door of namens AnQore met betrekking tot haar producten en diensten, al dan niet in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar AnQore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing , verwerking of gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten, of enig gevolg daarvan. Alle producten en diensten die door AnQore-entiteiten worden verkocht, zijn onderworpen aan de relevante standaard verkoopvoorwaarden van AnQore.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle op of via deze website verstrekte informatie (hetzij in tekst, afbeeldingen en andere materialen, inclusief handelsmerken) eigendom van of in licentie gegeven aan AnQore. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht in of op enig handelsmerk, octrooi of enig ander intellectueel eigendomsrecht van AnQore.

AnQore staat u toe om materiaal van deze website alleen voor persoonlijk gebruik of niet-commerciële en informatieve doeleinden weer te geven, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden: geen enkel deel van deze website mag worden weergegeven, verspreid of verkocht voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden ; geen enkel onderdeel van deze website mag in welk opzicht dan ook worden gewijzigd en de copyrightvermelding ("© 2015 AnQore") moet op elk exemplaar of gedeelte daarvan en de datum van kopiëren verschijnen. Voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming van AnQore vereist op deze website en alle op of via deze website verstrekte informatie en elk misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Door gebruiker verstrekte informatie en/of materialen

Het staat AnQore vrij om alle informatie en/of materialen ("Materialen") die door u in dergelijke communicatie worden verstrekt, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of knowhow die daarin worden bekendgemaakt, voor alle doeleinden te gebruiken of te kopiëren. Dergelijke doeleinden kunnen openbaarmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten omvatten. AnQore is niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot dergelijk materiaal. Hierbij vrijwaart en vrijwaart u AnQore van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden, geleden, opgelopen of opgelopen door AnQore als gevolg van het gebruik en/of exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige derde partij of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Privacy- en cookiebeleid

Klik hier om onze Privacy- en Cookieverklaring te lezen.

Gelinkte sites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten van of naar andere externe websites. AnQore wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites af. Houd er rekening mee dat onze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing is op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke andere sites. AnQore is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot of onvermogen tot toegang tot of gebruik van dergelijke andere sites en de informatie die daarop wordt verstrekt, noch uit uw gebruik van of vertrouwen op informatie die op dergelijke andere sites wordt verstrekt . Eventuele links naar dergelijke andere sites worden louter voor het gemak van de gebruikers van deze website aangeboden.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze landen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Nederland, stemt u door deze website te bezoeken ermee in dat de wetten van Nederland van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of informatie die aan u wordt verstrekt via deze website. U stemt er ook mee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Nederland met betrekking tot dergelijke zaken.

Scheidbaarheid

Indien deze Gebruiksvoorwaarden van de Website gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de partijen aan het overige gebonden. Partijen zullen het nietige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en rechtskracht hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het nietige gedeelte, met inachtneming van de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Alle inhoud © 2021 AnQore

Version October 2015